قیمت ها در رکود

قیمت ها در حال حاضر رکود بالایی است و خرید و فروش کمتر انجام می شود و همین موضوع باعث شده است در حال حاضر قیمت خرید و فروش زمین در کرج نسبتا ثابت بماند.

البته اکثر به سال گذشته برگردیم قیمت روزانه اقزایش می یافت و همین موضوع استرس زیادی بر روی مردم ایجاد کرده بود، اما کمی این موضوع خصوصا در ماه های گذشته تا امروز یک ثبات نسبی داشته است.